Ana Sayfa > Manşet > Peygamber Tıbbından Yansıyanlar

Peygamber Tıbbından Yansıyanlar

Peygamber Efendimizin 1400 sene evvel bazı hastalıkların çarelerine yönelik tavsiyeleri, sağlık alanında verdiği bilgiler tıp ilmi tarafından da kabul görüyor. 1989 yılında vefat eden büyük Hakk dostu ve tıp alimi Dr. Münir Derman yıllar öncesinde öğrencilerine yaptığı konuşmada bu mucizevi noktalara işaret ediyor. Peygamber Efendimiz baş ağrısı, göz ağrısı, cüzzam, siroz, verem, zehirlenme, akrep sokması ve birçok hastalık için mucizevi tedavi yolları önermiş. 

Biz de kendisini sevenler tarafından aktarılan Dr. Münir Derman’ın konuşmasını dikkatlerinize sunuyoruz: 

Penisilin Mucizesi

160 Hicrî senesinde ölen ve 500 kadar telif eseri olan Tavaslı Musa ibn-i Ebû Hayyan’ın El-Hâlis isimli kitabında, göz hastalıklarında, boğaz anjinlerinde Resûlullâh’ın şu tavsiyesi yazılıdır:

“Mantarları alınız, rutubetli karanlık bir yerde üç gün muhafaza ediniz, üstünde küf hâsıl olur. Demir bir şiş alınız, kızdırınız! Soğuduktan sonra üç defa bu küfe sürünüz, göze sürme çeker gibi sürünüz, bu küfü boğaza talâ ediniz!”

Çeyrek asır evvel buna hurafe, saçma ismini veriyorlardı, bugün; küf, mantar, penisilin, son asrın mu’cizesi…

1300 küsur sene evvel Yüce Peygamber penisilini biliyormuş…

Buna tesadüf demeyiniz.

İslâmiyet, namazı, orucu, beş vakitte abdest alınmak sûretiyle temizliği esas almak itibariyle, hiç şüphesiz ki bir hıfzısıhha dinidir.
Tam mânâsiyle dînî emirleri îfâ eden bir müslüman yine hiç şüphesiz ki tam sıhhatli bir insan sayılabilir.

Fakat mes’eleyi bir de ilmî ve fenni bakımdan tetkik edersek, o zaman Resûl-i Ekrem’in ilmî hazakati tebarüz eder ki maksadım bunu îzah etmektir.

Muhtelif hastalıklarda tavsiye buyurduktan bazı hususatı kısaca anlatalım:

Yarım baş ağrısı:

Bizzât kendi mübârek başlarına arasıra yarım baş ağrısı gelirdi.

Mübârek başlarını sıkı bağlardı.

Bir defa da başının tam ortasına bir defaya mahsus olmak üzere hacamat yaptırmışlardır.

Diğer etraf ağrılarına derhâl kına koyarlardı.

Göz ağrısı:

Göz ağrılarında daima bol hurma yenmesini tavsiye ederlerdi.

Bir de sıcak gecelerde Arabistan’da yapraklar manzarasında semâdan yağan kudret helvası vardır.

Bu maddeyi sulandırarak göze damlatırlardı.

Bundan başka mantar suyu kullanırlardı ki, bunun penisilin olduğunu evvelce arzetmiştik…

Boğaz ağrıları:

Udu-Hindi denilen bir nebatı ateşte yakar, dumanını nefes ettirirlerdi.

Bugünkü tababetin inhâlâsyon yaptırmasının aynıdır.

Aynı zamanda bu madde çok kuvvetli bir antiseptiktir.

Resûl-i Ekrem bunu döverek toz yapar, yaraların üzerine hafif temas ettirirdi.

Karın ağrıları:

Daima bal şerbeti kullanırlardı,

Kabız için:

Bunun için “Sınâ” denilen bir nebatı kullanırlardı. Bu nebat için şöyle buyururlardı:

“Eğer ölüme bir derman bulunsaydı o da sına olurdu.”

Zâtülcemp:

Bu illete udu hindi kullanılmalıdır.

Bu kökte yedi türlü derde devâ vardır:

“Alayküm bi’l-hâzer-ûdu’l-Hindî.”

Bir de bu hastalığa kis-lû’l-bahri denilen bir ot tavsiye ederdi.

Bu ota zeytinyağı ilâve ederek kullanırlardı.

Bu nebatta su çekmek hassası çoktur ve bol idrar verir.

Sulu zâtülcempte ne kadar ehemmiyetli olduğu ortaya çıkar.

Siroz:

Batında su toplanması.

Bunun çok tehlikeli bir hastalık olduğunu buyururlardı.

Henüz yeni sağılan deve sütünün içilmesini tavsiye ederlerdi.

Bu süt derhâl ishâle sebebiyet veriyor, bu sûretle biraz hafiflik vermiş oluyordu.

Mide Hastalıkları ve Üşümesi:

12 dirhem bal

2 dirhem çörek otu

2 dirhem anason

6 dirhem limon kabuğu

l dirhem karanfil.

Bir miktar limon kabuğu,

Bir miktar sirke, ateşte iyice hâllolunacak ve bir kahve kaşığı alınacaktır.

Şahsen bunu kullanırım, sıhhat verici bir tesiri olduğunu müşahede ettim.

“Eş-şifâ fi selase” hadis-i şerifinde, üç yerde şifâ vardır, buyuruyorlar:

1 – Hacamat

2 – Bal

3 – Key gibi…

Fakat ben kendimi key yapmaktan menederim.

Taun, Veba:

“Şâyet, siz bir yerde bu hastalık olduğunu işitirseniz, sakın oraya gitmeyiniz.

Ve şâyet içinizde zuhur ederse bulunduğunuz yerden çıkmayınız.”

Bu mübârek tavsiyeleriyle hastalığın sârî olduğunu keşfetmişlerdir.

Bu sûretle ilk karantina usulünü kuran Resûl-î Ekrem’dir.

Ateşli hastalıklarda:

Soğuk su ile vücudu ıslatırdı.

Zehirlenmelerde:

Derhâl mideyi boşaltmak için kustururlar ve omuzların arasına üç adet hacamat yaparlardı.

Akrep sokmasında:

Tuzlu su içine, sokulan yeri sokarlardı.

Verem:

Zaif, öksürüklü, balgam çıkaran hastaları Medine’den dışarı çıkarır, dağda çobanlarla beraber bırakırlardı, bol bol süt içmelerini tavsiye ederlerdi.

Bu hasta gençler, az zaman sonra Medine’ye gürbüz bir hâlde dönerlerdi.

Mikrop ve lâboratuvarın tamamiyle meçhul olduğu o karanlık câhiliyet devrinde Resûl-i Ekrem’in bu hastalık hakkında koyduğu teşhis ve tedavi son derece câlib-i dikkattir.

Bugünkü veremlilerin sanatoryum tedavisi aynıdır.

Cüzzam:

Bu tehlikeli korkunç hastalık için:

“Cüzzamlılardan kaçınız, arslandan kaçar gibi kaçınız.” buyurmuşlardır.

Taunlu, veremlilerin derhâl halktan tecrid edilmesini tavsiye buyuran Resûl-i Ekrem karantina usulünü keşfetmiş bulunuyor.

Bu hastalıkların mikrobu ancak içinde bulunduğumuz asırda keşfedilmiştir.

Karantina da bu asırda kıymet ve ehemmiyet kesbetmiştir.

Bu itibarla Resûlullah’ın tıb ilmindeki bilgisi, keşifleri ve tavsiyeleri O’nun yüksek ilâhî dehasının ve insaniyete yapmış olduğu hizmetlerin en büyük bürhanıdır.

Peygamber Efendimizin sağlıkla ilgili diğer bazı tavsiyeleri:

Perhiz iki kısımdır:

1 – Hastalık tevlid edecek yiyeceklerden kaçınmak,

2 – Herhangi bir hastalığa tutuldukta o hastalığı artıracak şeyler yemekten kaçınmak.

“En büyük sıhhat perhizdedir.” buyurmuşlardır.

Nekahet devrinde perhize daha büyük kıymet verirlerdi.

Sirozlulara bir yudum sudan fazla vermezlerdi.

Sıhhatli insanlara bile fazla su içmemelerini tavsiye ederlerdi.

“Eğer insanlar az su içerlerse, vücudlarının sıhhat ve afiyetini aynı istikamet üzerinde devâm ettirebilirler.” hadis-i şerifi büyük bir hikmet taşımaktadır.

“Fahişelere, delilere çocuklarınızı emzirtmeyiniz!”

Üç asır evvel Paris sokaklarında pislikten geçilmezdi.

Fransa krallarından biri bitlenmişti.  Doktoru bir fıçıda sıcak suya girmesini tavsiye etmiş, bu banyodan sonra vücudu rahat etmiş, ve kral doktoruna :

“Senede iki defa bu işi yapmak istiyorum, ona göre hazırlık yapınız!” diye emir vermişti.

M. Pompadour ömründe iki defa banyo yapmış, pis kokuları lavantalarla giderirmiş.

Onüç asır evvel Resûlullah Efendimiz:  “Suyun kâsesi bin altına olsa da her gün yıkanınız!” diye bütün beşerîyete haykırıyordu.

O’nun koyduğu sıhhi kaide ve usuller ebediyete kadar devâm edecektir.

Sıhhat hakkında söylediği mübârek sözlerin hiçbirisini yerinden kıpırdatacak bir âlim gelmemiştir.  Gelmeyecektir…

Dünya ve insanlık kıyamete kadar ALLAH’ın birliğini semâlara haykıran minarelerden günün beş vaktinde vecd ve îman ile dolu:  “EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDE’R- RESÛLULLAH” sedalarını dinlemeye devâm edecektir.

Dr. Münir Derman

Metinde geçen bazı kelimelerin karşılıkları:

Ta’lâ : Vecih, yüz. Çehre. * Görünüş. Görüşmek. * Güzellik. * Görmek. * Bir şeye çok rağbet etmek.

Hıfzıssıha : (Hıfz-üs sıhha) Sağlıklı yaşamak için doğrudan doğruya kişi ve içinde bulunan çevrenin sağlıkla alâkalı şartlarını tetkik edip inceleyen, gerekli tedbirleri olan ve bu çeşit çalışmalardan bahseden hekimlik kolu veya sağlık bilgisi. * Sıhhatini korumak. Sağlığını muhafaza etmek.

Hazakat : İhtisas. Meharet peyda etmek. Üstad olmak. Bir san’atta, hususan tıbda gereği gibi öğrenip mâhir ve mütehassısı olmak.

Tebarüz : Belli olma, belirtme. Görünme. * İki hasım cenk için meyadan çıkma.

Zâtülcenb : (Zât-ül cenb) Tıb: Akciğer zarı iltihabı. Akciğer veremi.

Batın : Karın

İshal : Mülâyim ve düz bir yere varmak. * Tıb: Barsakların iltihabından soğuk algınlığından hâsıl olan sürgün, iç sürme.

Selase : Üç.

Sarf : (C.: Süruf) Harcama, masraf, gider. * Fazl. * Hile. * Men etme. Bir kimseyi yolundan ve işinden ayırıp başka tarafa yöneltme. * Farz. * Gr: Bir lisanı meydana getiren kelimelerin değişmesinden, birbirinden türemesinden bahseden ilim şubesi. Kelime bilgisi. Kelime şekli bilgisi.

Morfoloji : Tasrif çeşitlerini, isim ve fiil nevilerini öğreten ilim. * Para bozma.

Karantina : İtl. Bulaşıcı bir hastalığın yaygın olduğu bir ülkeden gelen kişileri, gemileri veya malları geçici olarak tecrit etme şeklinde alınan tedbir. * Hastahanede yatması gereken hastaların kayıt ve kabul işlerinin yapıldığı yer. * Bir bulaşıcı hastalığın yayılmasını önlemek üzere hasta olup olmadığı bilinmeyen insan ve hayvanlarla temasın menedilmesi.

Calib : Çekici. Celbedici. Kendi tarafına çekip getirici olan.

Cüzam : (Cüzzam) Hansel basilinin (mikrobunun) sebep olduğu bulaşıcı bir deri hastalığı.

Tecrid : Açıkta bırakmak. * Yalnız başına bırakmak. Tek başına hapsetmek. * Dünya alâkalarını kalbten çıkarıp Allah’a (C.C.) yönelmek. * Edb: Bir şairin kendini mücerred bir şahıs, yâni ayrı bir adam farzederek ona hitabetmesi. * Soyma, soyulma.

Nekahet : Hastalıktan yeni kalkıp henüz iyileşmiş, iyiliğe yüz tutmuş olmak hâli. Hastalıkla sıhhat arasındaki hâl. * Fehmetmek, anlamak, bilmek. * Seri intikal etmek. Çok çabuk anlayış.

Tevlid edecek : Doğuracak

– Haber Lotus –

HLotus

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.