Şehadet 17

sehadet17

Altın Çağ (MS. 610-632+1000=1610-1632) Mesih İsa’nın as dirilişiyle ilgilidir!!! Şimdi lütfen dikkat!!!

Mesih İsa’nın as Haç üzerindeki Şehadeti; Cuma günü öğleden sonra, Saat 12’den 3’e kadar gerçekleşti!!! Biz Müslümanlar o vakitte alışverişi terkeder (dolayısıyla Tağutu yani Darül-Harp’te Mesih Karşıtı Şeytan İblis adına vergi mültezimi Sezar’ı reddedip) Göklerin Melekutu ile birlikte (Göklerin Krallığı’nda / Darül-İslam’da) Cuma Salâtı için Allah’a cc yöneliriz!!!

Şabbat ertesi birinci gün şafak henüz sökmemişken Mesih İsa as ölümden diriltildi!!! Biz Müslümanlar her gün henüz tanyeri ağarmamışken şafaktan önceki o Diriliş Saatinde ‘El-Hayyu El-Kayyum’ (Diri Diriltici) olan Allah’a cc dua ve kulluk ederiz!!!

Mesih İsa’nın as Diriliş Saatini hep birlikte araştıralım!!! (Cuma günü 24 – 15 = 9 Saat + Şabbat günü / 24 Saat + Birinci gün / Diriliş Saatine kadar / Pazar X Saat) = (9 Saat + 24 Saat + X Saat) = (33 Saat + X saat)

(1610-1632) – 33 Yıllık Mesih İsa’nın as Dünya Hayatı = (1577-1599) = 9 Saat + 24 Saat + X Saat = 33 Saat + X saat

24 (12 + 12) Saat ‘Bin Yıl’ ile eşdeğer olduğuna göre;

33 Saat = 1375 Yıl eder!!! (1577-1599) – 1375 = X Saat (202-224) Yıl olarak belirlenir!!!

(202-224) Yıl ‘Bin Yıl’ ile oranlandığında; 24 Saat içinde (4,848 – 5,376) Saatlik bir zaman dili-mine karşılık gelir ki Saat kadranı üzerinde (4.50 – 5.23) arasıdır!!!

Anlamı şudur ki; (1610-1632) Altın Çağ sona ermiş ve Göklerin Melekutu içinde Mesih İsa’nın asc Yeryüzüne teşrifleri için ‘Geri Sayım’ başlamıştır!!!

(1610-1632) Altın Çağ’ın sona ermesiyle İslam Asırları için çöküş süreci başlarken Hristiyanlıkta Reform Hareketleri, Yahudilikte de Sionizm doğmaya başlayacaktır!!! Artık Pozitivizm, Sekülarizm, Materyalist Doktirinler, Komunizm ile Faşizm gelişecek ve sonunda Dünya Savaşları’yla ‘Ölüm Katılığına’ erişilecektir!!!

Biz Kitab-ı Mukaddes / İncil; 2. Petrus 3. Bab’a koşulsuz iman ediyoruz!!! Göklerin Melekutu ile Mesih İsa’nın asc Kıyamet öncesi Yeryüzü’ne teşrifleri şayet gecikirse, bizler tam bir iman ve tevbe ile yaşayacağız!!!

Cennetlerde Allah’a cc iman sahibi her türden Mümin ile karşılaşacaksınız; Yahudi, Hristiyan, Müslüman, Mecusi, Sabii vd…

Bu sebeple Dünya’nın her tarafında yaşayan Allah’a cc iman sahibi her türden erkek ve kadın insanlarla yani Müminler (İman Kardeşleriniz) ile temas kurup onları korumalı ve yardımlarına koşmalısınız!!!

Irkçılık ‘Allah’a cc İman Birliği’ne zıttır!!! Irkçılık Şeytan’ın dinidir, Allah’ın cc Peygamberleri’nin değil!!!

Kabilecilik (çağdaş kavramlar; Milliyetçilik, Ulusalcılık) ırkçılık üzerine temellenmiş olup ‘Mülkün Sınırları’ dolayısıyla ‘Mülkiyetin Bölüşümü’ ile şekillenen bir ark ideolojisidir!!! Oysa Mülk’ün Yegane Sahibi ve Hakimi Allah’tır cc ve hiçbir ortağı/şeriki de asla yoktur!!! O’nun arkı da sadece Şeriatı’dır!!! Arza salih kullarını varis kılar!!!

Kuran-ı Kerim’in 70. ‘El-Mearic’ (Miraclar; Mirac Yolları) Süresi 4. Ayeti Kutsal Ruh & Melekler asc ile Pentekost (50 x 1000) hakkındadır!!!

Kutsal Ruh as (Paraklet) hakkında Kuran-ı Kerim’in 61. Saff Süresi 6. Ayeti’nde ‘Ahmed’ as olarak bahsedilir!!!

Pentekost (7 x 7 = 49 & 50.Gün ile) Jübile’yi sembolize eder!!! Ahiret ‘En Büyük Şabbat Günü / Hacc-ı Ekber’ anlamını taşır!!! Kitab-ı Mukaddes & Kuran-ı Kerim’e göre Göksel 1-Bir Gün 1000 Sene’ye eşdeğerdir!!!

Mesih İsa as ‘Sabah Yıldızı’dır; Göklerin Melekutu’nun asc ‘Yeni İlahisi’ Kuran-ı Kerim’e göre O bir hırsız gibi ‘Akşam Yıldızı’ olup ansızın çıkageldi!!!

Mesih İsa as Kuran-ı Kerim’de (19. Süre 33. Ayet ile) Vahiy olarak bizzat Kelam eder; ‘Selamet bana Doğduğum Gün, Ölüyor olduğum Gün ve Diriliş Günü’mde!!!’ der.

Mesih İsa as Kuran-ı Kerim vahyolunduktan sonra MS. 610 – MS. 1610 arası 1000 Yıllık ‘Altın Çağ’ boyunca Şehidler asc ile birlikteydi!!!

Bildiğimiz gibi Mesih İsa as Diriliş sonrası 40 Gün boyunca göründü; 50. Pentekost Günü de ‘Ruhulkudüs’ as Müminlerin üzerlerine teşrif etti!!!

Bu orantı 40 / 50 (40 + 10) Göklerin Melekutu’nun asc Ahiret (Jübile / Pentekost Günü / En Büyük Şabbat Günü / Hacc-ı Ekber) için bir zamanlamadır!!!

Mesih İsa’nın as 40 Gün Müminler ile birlikte olduktan sonra Göklere uruc edip yükselişine karşılık gelen MS. 610 – MS. 1610 yılları arasındaki Altın Çağ’dır. Sonrasındaki 50. Gün (Pentekost Günü) ise (MS. 1610 / 40) x 50 = MS. 2012,5 Yılı (MS. 2013 Mirac & Beraat & Kadir Gecesi Ramazan Ayı) demektir!!!

Mesih İsa as İncil-i Şerif’de bu günahkar nesil için Yunus Peygamber’in as alametinden başkaca bir alamet verilmeyeceğinden bahseder!!! Bkz. İncil-i Şerif; Matta 12. & Luka 11. Bablar!!!

Kitab-ı Mukaddes kronolojisini incelerseniz orada 3 Gece + 3 Gündüz = 6 GÜN ile 1000 + 1000 = 2000 x 3 = 6000 YIL’ın eşlenikliğini farkedersiniz!!!

Sadece (½ GÜN) 1 Gece veya 1 Gündüz 1000 YIL ile eşlenik olmaktadır!!! Bkz. Kitab-ı Mukaddes Zebur-u İlahi 90. Mezmur 4. Ayet & İncil-i Şerif 2. Petrus 3. Bab 8. Ayet & Kuran-ı Kerim 22. Hac Süresi 47. Ayet.

Kitab-ı Mukaddes kronolojisinde 3 Gece & 3 Gündüz meselinin İsrail için ‘özel’ olduğunu farkedeceksiniz!!! 2000 – 120 = 1880. Yıl + 68. Yıl = 1948

Hakikat apaçıktır ki bu bir İlahi Hesap!!! Her 1000 Yıl için 26 nisabıyla İsrail’in YAHVEH (10 + 5 + 6 + 5 = 26) için payı yani Yakub’un as takdimesi ayrılmıştır!!!

Bu İlahi Hesap şöyle işler; önce Sünnet edilip eksiltilir, sonra üzerine Ahid’in Tuzu eklenir/takdim edilir!!!

Örnek: 1000 – 60 (Sünnet) + 34 (Ahid’in Tuzu) = 1000 – 26 (YAHVEH dilimi/payı)!!! 2000 – 120 + 68 = 2000 – 52 = 1880 + 68 = 1948

Kitab-ı Mukaddes kronolojisi Adem’in as Yeryüzüne indirildiği MÖ. 3760 (1880 + 1880) tarihiyle başlar!!! İbrahim as Adem’den as 1880 + 68 = 1948 yıl sonra doğar!!!

Mesih İsa as Adem’den as sonra 1880 + 1880 = 3760 Yıl sonra doğar!!! Bkz. Kuran-ı Kerim 3. ‘İmran Ailesi’ Süresi 59. Ayet!!!

MS + 68 Yahudiler sürgün edilip 1948 yılına kadar 1880 yıl sürgünde yaşadılar!!! İsrail’in as Allah’ı cc (El-Elohe İsrail) YAHVEH onları Yeryüzü’nün her tarafından tekrar topladı!!! 3 GÜN (3 Gece & Gündüz); (3 x 1880) + 68 = 5708

Bkz. İbrani Takvimi 5708 / 5709 = MS. 1948

Bkz. Kitab-ı Mukaddes Tekvin 1. Bab 5. Ayet!!!

Kitab-ı Mukaddes Levililer 2. Bab 13. Ayet örneğinde gösterildiği gibi; 68 her GÜN (Gece + Gündüz) üzerine ilave edilip takdim olunan ‘Ahid’in Tuzu’dur!!!

YAHVEH İsrail Kavmini Kudret Eli’yle toplayanın Herşeye Kadir Allah cc olduğunun bilinmesini bu Hesap ile izhar etmiştir!!! Bkz. Kitab-ı Mukaddes Çıkış 6. Bab!!!

M.S. 68 – MS. 1948 arası İsrail Kavmi’nin sürgün yılları Yunus Peygamber’in as alameti olan Zodyak’taki Güneş’in Balık Burcu periyodudur!!!

Mesih İsa as İncil-i Şerif’de Nuh’un as günlerinden de Kelam eder!!! Bkz. Matta 24. Bab 37. Ayet, Kuran-ı Kerim 29. Örümcek Süresi 14. Ayet.

Kuran-ı Kerim’in 29. Örümcek Süresi 14. Ayeti Nuh as için; 1000 Sene – 50 Yıl aralarında kaldı, diye öğretir!!!

Kuran-ı Kerim 18. Kehf Süresi 25. Ayeti ile de ‘Mağara Arkadaşları’nın sığındıkları mağaralarında 300 Sene + 9 hesabınca kaldıklarını beyan eder!!!

1000 Sene – 50 (% 5 Sünneti) = 950 Yıl Nuh’un as Dünya ömrüdür!!! ‘Ashab El-Kehfi Ver-Rakîm’ içinse bu hesap; 300 Yıl Ahiret hayatı + 9 (% 3 ilave Tuz Dünya süresi) toplamda 309 Sene (Sünnetsiz) Ay Takvimi 300 Yıl (Sünnetli) Güneş Takvimi ile eşleşir!!!

3 GÜN (Gece & Gündüz) = 6000 YIL (Güneş Yılı ziyadesiyle mukaddes kılınmak üzere Ay Takvimi gibi SENE kabul edilerek) – (% 5 Sünneti 300 Yıl; Şabbat Günü, Ahiret) + (% 3 Ahid’in Tuzu; 300 + 9)!!! 6000 – 300 + 9 = 5709 Ziyadesiyle Mukaddes Yıl olarak karşımıza çıkar; (5709 Rosh Hasahanah 1948 Yılı’dır!!!) Hakikatte bizler İsrail ile eşzamanlı olarak 7. Gün (Şabbat, Ahiret) içindeyiz!!!

Galaksilerdeki Yıldızlar, Atomlar, İnsanlar ve her çeşit yaratılmış; 6 periyodluk zahiri bir ömüre sahip olup, Yedinci Şabbat periyodunu auto-reverse bir otomatizmle yaşamak üzere programlıdır!!! Yaşayageldiği en sondan en başa döndürülür ki bu kaçınılmaz döngü; 7. Gün olan Şabbat / Ahiret Yasası’dır!!!

devamı haftaya …

 

Dr. Ömer Nasuhi Bildik

20 Eylül 2015

– Haber Lotus –

HLotus

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.