Ana Sayfa > Genel > Sıtkı Caney: Satış­lar artıyor, garipler azalıyor…

Sıtkı Caney: Satış­lar artıyor, garipler azalıyor…

sitkiicŞair-Yazar Sıtkı Caney'in "Satış­lar artıyor, garipler azalıyor…" başlıklı yazısını dikkatinize sunuyoruz:

 

Satış­lar artıyor, garipler azalıyor…

Sa­tın di­yor­lar sa­ta­bi­le­ce­ği­niz ne var­sa.

Kendinize ekleyin ve satın.

Doymak bilmeyen nefsinizin isteklerine karşılık, bütün benliğinizi satın.

Ruhunuzun bütün derinliğini, kalbinizdeki duyguların, inançların bütün güzelliğini satın.

Ne ka­dar iyi sa­tar­sa­nız, ne ka­dar çok satarsanız, o ka­dar bü­yük­sü­nüz, o ka­dar güçlü­sü­nüz, o ka­dar de­ğer­li­si­niz.

Her şey ama her şey sa­tış­la­ra ayar­lan­dı.

Yaşa­ma bi­çi­mi­niz bu­na gö­re be­lir­le­ne­cek.

Sa­tış gü­cü­nü­ze gö­re bir yer ve­re­cek­ler si­ze.

Söz­le­ri­niz, ta­vır­la­rı­nız bu­na gö­re de­ğer­len­di­ri­le­cek.

Oy­sa sa­tış gücü, da­ha ön­ce yal­nız­ca bir eko­no­mik kav­ram­dı ve başarılı tüccar olmanın koşullarından bi­riy­di.

Şim­di ise bü­tün alan­lar­da başa­rı­lı ol­ma­nın ön ko­şu­lu hat­ta ne­re­dey­se tek ko­şu­lu ha­li­ne gel­di.

Ne olur­sa­nız olun, sa­tış gü­cü­nüz yoksa siz hiçbir şeysiniz, da­ha doğ­ru­su yü­rür­lük­te­ki he­sap­la­ra dâhil edil­mez­si­niz.

Peki, ne­dir bu satış gücü?

Si­zi siz eden kişiliğinizin bütün öğelerinden vazgeçip, piyasada ge­çer akçe olan öl­çü­le­re gö­re ken­di­ni­zi ayarlamalı ve piyasayı bu­na inandırma­lısınız.

Kendinizi allayıp, pullayıp, ambalajlayıp satışa hazır hale getirmelisiniz.

Na­sıl mı?

Ön­ce satabileceğiniz bir şeyleriniz ol­ma­lı: İnancınız, duygularınız, zekânız, be­ğe­ni­le­ri­niz, ge­nel kül­tü­rü­nüz, fark­lı özgeçmişiniz ve bunlarla bütünleşen uzmanı ol­du­ğu­nu id­dia ede­bi­le­ce­ği­niz bir fa­ali­yet ala­nınız.

Son­ra si­ze en ya­kın bir lo­bi­ye dâhil ola­cak­sı­nız.

İli­şki­le­ri­niz­de aza­mi dik­kat gösterecek, hesaplarınızı çok iyi yapacak, olası de­ği­şikliklere kar­şılık ye­dek he­sap­la­rınızı ha­zır bu­lun­du­ra­cak­sı­nız ve bu he­sap­la­rı­nıza gü­ve­ne­cek­si­niz.

Ha­ya­tını­zın tek ama­cı bu sa­tış gü­cü­nü el­de ede­rek ve çok iyi kullanarak yaşadıkça ken­di­ni­zi güçlü ve ön­de tut­mak ola­cak.

Kısa­ca özet­le­me­ye çalıştığımız bu satış gücü, bu kendini pazarlayabilme mahareti, şimdilerde nefsi için çırpınan insanlara, fani dünyada mutluluğu arayanlara (nasıl olacaksa) en çok verilen öğüt.

Bu öğütün en üst başlığına da “Kişisel Gelişim” diyorlar.

Bu kişisel gelişiminin temel çağrısı da şu: İçinizdeki devi uyandırın (Ne demek bu, yani nefsinizi azdırın), tam da şeytana yakışır bir yaklaşım, davetkar ve işveli.

Evet, şim­di sa­tış za­ma­nı, bambaşka bir he­sap za­ma­nı.

Her şey, evet ak­lınıza ge­lebilecek her şey ar­tık satış konusu edi­le­bi­li­yor.

Fa­na­tik fut­bol tut­ku­la­rın­dan,  gurbetçilerin sıla öz­le­mi­ne ka­dar her şey…

Duy­gu­lar, dü­şün­ce­ler, ses­ler, gö­rün­tü­ler, ağlamalar, gü­lüm­se­me­ler…

Anlam ötesi aşk­la­rın ipu­cu bel­ge­le­ri şi­ir­ler…

Kay­bol­muş ha­yat­la­rın ge­ri­ye ka­lan so­luk iz­le­ri re­sim­ler ve fo­toğ­raf­lar…

İn­san­lık için ka­fa yo­ran çi­le­li ömür­ler­den bil­lur­la­şan fi­kir­ler…

İnançlar, is­yan­lar, umut­lar, ha­yal­ler…

Çocuğu için çırpınan an­ne­nin şef­ka­ti…

Uzun yol şo­för­le­ri­nin o ürperten yalnızlığı…

Yi­ğit delikanlıların hayat coş­ku­su…

Berrak bir sa­bah na­ma­zı…

De­ni­zin in­sa­nı çe­ken ma­vi­si­ bi­le…

Dehşet bir Bos­na gü­nü, ya­ra­lı bir Fi­lis­tin…

Halepçe kan­la­rı…

Doğu Türkistan çığlıkları…

Kürdistan ağıtları…

Yeni beyaz bir Afrika…

Yeni siyah bir Ame­ri­ka…

Yeni bir özgürlük, yeni bir dünya…

Çeşit çeşit İslam…

Uymadı mı, satmıyor mu?

So­run de­ğil.

Ye­ni bir Marksizm’e ne der­si­niz, ya da da­ha ye­ni bir İslam, daha ılımlı ya da daha sert, bi­raz­cık da ırk so­run­la­rı…

Üstüne yeni bir Rusya ve yeni sınırlar, yeni bir Kafkasya…

Ye­ni bir kimlik istemez mi­si­niz ve ye­ni kim­lik so­run­la­rı…

Ye­ni bir kül­tür, mü­zik­te ye­ni bir akım…

Yeni düzenler, yeni düzenbazlıklar…

Üre­tir­ler he­men‚ çok ye­te­nek­li­dir­ler…

Sa­tışını yap­ma­ya­cak­la­rı şey yok­tur.

Top­lum­da yo­ğun eği­lim ve­ya eği­lim­ler anın­da sa­tışa çev­ri­le­bi­lir.

Allah’a inanın veya tanrıtanımaz olun, onlar için hiç fark etmez.

Her iki durum­da da sizi, size satar ve siz­den kazanır­lar.

Kim­dir bun­lar, bu satıcılar, bu her zaman hesap üzre olan­lar.

Biraz aklıselimle düşünerek dünyaya bakarsanız, bu satıcıları hemen tanırsınız.

On­ların bir hesabı veya bin bir hesabı varsa Allah’a inanan­lar, sayıları gittikçe azalan garipler de bilir­ler ki Allah’ın da bir hesabı var.

Ancak her an biraz daha azalıyor yer­yüzünün garipleri.

Dua edelim.

Evet, satış­lar artıyor, garipler azalıyor.

Her an biraz daha yak­laşıyor kıyamet…

Sıtkı Caney

http://scaney.com/satis­lar-artiyor-garipler-azaliyor/

HLotus

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.