Ana Sayfa > Gündem > Şöhretler Yazı Disisi – 1

Şöhretler Yazı Disisi – 1

Bu yazı dizisinde, başta islâm entelektüelleri olmak üzre, müspet veyâ menfî İslâm ile bir şekilde bağlantısı olan  meşhur vatandaşlarımızı şahsî penceremden incelemeyi düşünüyorum. Her yazımda bir meşhuru  mercek altına alacağım inşAllah.

İlk yazıma Adnan Oktar ile başlamaya niyetlenmiştim. Yakın zamânda cereyân eden ilginç bir hâdise sebebiyle,  ilk yazıma, başımdan geçen bir vakıayı (Rü’yâyı) anlatarak başlamaya karâr verdim.

Rü’yâmızın kahramanı olan şahsın ismini en ufak bir işâretle dahî olsa zikretmeyeceğim. Herkesin tanıdığı bu şahıs hakkında, yaklaşık bir buçuk yıl önce görmüş olduğum bir rüyâyı anlatacağım… Bu meşhur hakkında böyle bir rüyâ görmemiş olsaydım bu yazı dizisinde kendisine yine ve elbette bir bölüm tahsîs edecektim… Hakkında,, kimliğini açıklamakta bir mahsûr görmediğim zamân ikinci bir yazı kaleme alacağım Allah izin verirse.

Bundan yaklaşık bir buçuk sene evvel, bu şahsın zihnimi epeyce meşgûl ettiği sıralarda şöyle bir rüyâ gördüm.

Rüyâyı gördüğüm esnâda güneş ışıkları yoğun biçimde yattığım odanın içine giriyordu… Bunu nerden biliyorum? Genelde uyanma ânımdan hemen önce rü’yâ görürüm (gösterilir, unutmayayım diye)…

Yattığım odanın penceresinden kuvvetli gün ışığının içeriye girmesi gibi, bahsettiğim kişinin  evinin salonundan gün ışığı aynı şekilde giriyordu… Evin içindeki kristal ve cam eşyâların çokluğu dikkat çekiciydi. Gün ışığının üzerlerine düşmesiyle ışıl ışıl parlıyorlardı. Ev züccâciye dükkânı gibiydi…

Bahse konu kişi, salonun ortasında ayakta duruyor ve tâmm gözümün içine bakıyordu. O beni görmüyor, evin penceresi yönüne doğru bakıyordu. Ben onu tam karşıdan izliyordum. Gözlerimi yüzünden ayırdım ve Kıyâfetini incelemeye başladım. Başında bir takke üstünde çok ince sarılmış beyâz bir sarık vardı… Elbisesi ise tek parça, yakasız Arap örfüne mahsûs bir kıyâfet idi… Ev içine mahsûs ince bir kıyâfet gibiydi… Kıyâfetini incelerken belinde halat kalınlığında bir ip-kuşak dikkatimi çekti. Kıyâfet beyaz, beldeki kuşak ise siyahtı…Bu bağın (kuşağın), Hıristiyân keşişlerin bellerine bağladıkları zünnâra işâret olduğunu anlamıştım. Arap örfüne mahsûs cübbeye benzer bu kıyâfetin ve hiç bir İslâmî kıyâfetin,, bir ögesi olarak bele kalın bir ip gibi bir kuşak dolandırılmayacağını biliyoruz. Kıyâfeti incelemeye devâm ediyordum… Hıristiyânların önemli bir alâmeti fârikası olarak bilinen bu kuşağın,, tek parça yakasız ve ayak bileklerine kadar uzanan kıyâfetin formunu değiştirdiğini farkettim. Dümdüz bir kolon gibi bileklere kadar inmesi gereken kıyafetin,, kuşağın da etkisiyle bir etek formu aldığını gördüm. Bir de baktım ki, ayak bileklerinde bitmesi gereken elbisenin ucu, diz kapağının hemen altında bitiyor. Ya’nî elbisenin boyunu kısalmış gördüm. Kuşağın varlığı ve bileklere kadar inmesi gereken kıyâfetin diz kapağın altına kadar kısalması,, kıyâfeti etek formuna yaklaştırmıştı.  Buna ilâve olarak, elbisenin içinde düz olması gereken beden formunu da  hafifçe yamulmuş olarak gördüm. Uzun bir cübbe veyâ umre elbisesi gibi olan kıyâfet etek gibi olmuştu…

Olağandışı bir şey olduğunu rü’yâmda farketmeden malum şahsı izlemeye devâm ediyordum. Dikkatimi çeken etek formuna baktığımda bir detay beni irkiltti. Dizkapağı ve ayak bilekleri arası çok yoğun bir biçimde kıllıydı… Bu bacağın insân bacağı olmadığını farkettim fakat yine de hiç bir anlam veremiyordum.

Bu duruma bir anlam veremeyişimin hemen ardından, salonun ortasında ayakta duran ve direkt olarak bana bakan (pencere istikâmetine bakan) malum şahıs,  büyükçe olan salonun ortasından  salonun bana göre  sağ tarafına doğru atik bir şekilde yürümeye başladı. Yüzünün istikâmetini bana doğru dönük tutma gayretiyle hafif yan yan gidiyordu… Yürümesini gördüğümde bu sefer korkuyla karışık irkildiğimi hatırlıyorum. Bembeyaz kıyâfetin içindeki Çarpık siyah bacaklar yürürken sekiyor, her adımında omuz bir düşüyor bir kalkıyordu. Yürürken omuz bir iniyor bir çıkarak salınıyordu. Cübbeyi andırır kıyafetin içinde dehşetli bir manzara izliyordum. Salonun bir ucuna gittikten sonra tekrâr ortasındaki konumuna geldi. O manzaradan sonra anladım ki baş kısmı hâriç (ellere de dikkat etmedim) elbisenin içi maymun bedeniydi.

Rü’yâ hakkında özetin özeti, bir paragraflık bilgi verdikten sonra rü’yâmızı yorumlayalım.

Rü’yâ; mübeşşirâttandır*. Kaynağı i’tibâriyle melekî ve dolayısıyla ilâhîdir. Nübüvvetin 46 cüz’ünden bir cüz’dür. Nübüvvetten bir şûbe olan sâdık rü’yâlar, istisnâsız bütün ümmet fertlerine kalan bir mirâstır. Evliyâullaha göre rü’yâ,  özetle iki kısımdır. “Keşf-i mücerred” ve “keşf-i muhayyel”… Keşf-i muhayyel kapsamına giren rü’yâlar, rainin tahayyül gücünün ve şeytânın dahlinin olabildiği rü’yâlardır. Ta’bîri genelde mümkün olmayacak kadar karışık ve zordur. “Keşf-i mücerred kapsamındaki rü’yâlarda ise şeytânın dahli olamaz. Bu rü’yâlar, meleklerin aktardığı ilâhî (gerçek) mesajları muhtevîdir. Keşf-i mücerred kapsamındaki rü’yâlar veyâ sâdık rü’yâlar, çoğunlukla ta’bîre ve tevîle muhtâçtır. Çoğunlıkla diyoruz çünkü, bir vâkıanın aynen resmedilmesi hâriç bütün rü’yâlar sembol ve işâret içeriklidir. Meselâ; Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) Mekke’yi fethetmeden önce rü’yâsında bu vakıanın resmedilmesinin ta’bîre muhtâç bir dırumu yoktur. Velâkin Efendimiz’in rü’yâsında içtiği süt, bir sembol ve şifredir. O süt, süt değildir. Melekler tarafından ilim gibi soyut bir hakikati temsîl etmesi için rü’yâda bir malzeme olarak kullanılmıştır. Melekler, üç boyutlu (cisimler) ve dört boyutlu (soyut anlamlar) gerçekleri, Rainin iki boyutlu görüntü vatanına,  ancak sembol ve  işâretler vâsıtasıyla aktarabilirler. Bu da demektir ki, rü’yâda melekler tarafından en uygun biçimde seçilip, gösterilen sembol ve işâretlerin, şifresi çözüldüğünde ya’nî doğru ta’bîr ve doğru te’vîl yapılabildiğinde râiye mesaj iletilmiş, hakikat açıkça ortaya çıkmış olur.

Rü’yânın Yorumuna gelirsek,

Her şeyin bir özü ve tafsîlâtı, bir merkezi ve çevresi olduğu gibi. Bu rü’yânın merkezinde maymun motifi vardır.

Rü’yâda Maymun görmek, büyük bir günâha, haddi aşmaya, büyük bir ahlâksızlığa işâret eder. İşlediği büyük bir günâhtan ötürü nîmeti elinden gitmiş bir adama işârettir. Yüzde bir değişimin olmaması (Yüzün maymun yüzü olmaması),  sâdece bedenin maymun bedeni olması, haddi aşmanın fiilî (bedene taalluk eden) bir çirkinlik olduğunu bu çirkinliğin itikâda ve inanca sirâyet etmediğini göstermektedir. Veyâ şöyle bir tesbît yapabiliriz; bu haddi aşma ne kadar büyük ve çirkin bir iş olsa da sıfâtîdir zât’î değildir. Veyâ arızîdir aslî değildir. Ya’nî gelip geçicidir Zât’a sirâyet etmemiştir… Eğer rü’yâmda ben hiç bu şahsı görmeyipte bir maymun görseydim, zikrettiğim aşağılık sıfatlar benim hakkımda geçerli olurdu. Eğer şöyle bir soru sorulsa; “sen sıfâtî ve arızîdir diyorsun çünkü yüz maymun yüzü değildir diyorsun. Belki yüz de maymun yüzü olması gerekiyordu fakat böyle olsaydı şahsın kimliği sana meçhûl kalırdı, yukarıda belirttiğin gibi rü’yâyı kendi hakkında zannederdin. Dolayısıyla mecbûren sen şahsı tanıyasın diye yüz, maymun yüzü değildir. Ve bu şahsın problemi arızî ve sıfâtî bir problem olmayıp Zâ’tî bir problem olma ihtimâli göz ardı edilebilir mi???” Bu yorum yanlıştır. Çünkü, mecbûren ben teşhîs edebileyim diye bana gösterilen şahsın yüzü, mümkündür ki, daha sonra maymun yüzüne çevrilebilir… Ancak böyle bir değişim durumu olsaydı bu şahsın suçunun Zât’a sirâyet ettiğini veyâ i’tikad ve inancının ifsâd olduğunu söyleyebilirdik… Bu şahus hakkında Kesin olarak şunu söyleyebiliriz ki, bir ahlâksızlık sebeebiyle, düşme ve nîmetin elden gitmesi var fakat, inanç bakımından bir sapıtma yok.

Rü’yâda maymun görmek,Yahûdîlik meşrebine temâyüle de  işârettir. (Yahûdîleşme: Dinde ve dîndarlık olgusunda kaşarlaşma… Dînin kuldan yararlanması esâs iken, kulun dînden nemâlanması… Özü ve aslı yitirip, fasla ve taklîde yönelme).

Bele bağlanan kuşağa gelirsek… Yukarıda Zünnârın Hıristiyânlık alâmeti olduğunu belirtmiştim. Rü’yâda gösterilen Hıristiyânlık alâmetleri genel olarak iki günâh veyâ noksânlığa işâret olarak kullanılır. Birincisi; amelsiz ilimdir veyâ sırf inanca yoğunlaşmak amelleri terketmek. Nitekim Hıristiyânlık dîninde belirli bir şerîat yoktur. Mâ’nâ vardır, o mâ’nânın madde boyutu yoktur. İslâmı sâdece akıl ve idrak planında yaşayan müslümânlara bir ihtâr mâhiyetinde, rü’yâ melekleri, hıristiyânlık motiflerinden ba’zılarını seçerek mesaj verirler. Ben bu birinci şıkkın zikredilen şahısla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum… Hıristiyânlık motiflerini kullanan rü’yâ meleklerinin ihtâr ettiği kişinin muhtemel ikinci yanlışlığı; Zât-ı Hakk’tan ba’zı insânlara yönelmeye varan bir dalâlet (Hakk’tan sapma) durumudur. Hazret-i Muhammed Efendimiz’in (s.a.v.) zâhiri nübüvvetinden önce yaşamış hıristiyânların ba’zılarının gerçekten bir tereddüde düşüp, Allah’ın Zât’ını zât-ı Îsâ’dan tenzîh etmeyip, Allah’tan Îsâ’ya sapmaları gibi b’azı müslümânlar da veliyy, kutup, mürşîd veyâ kitap veyâ sünnet veyâ hangi varlık olursa olsun, o varlık mertebesinin mâhiyetini karıştırıp, putlaştırıp, Hakk Teâlâ’dan sapabilirler. işte bu gibi durumlarda mesaj melekleri, kula yanlışlığını bildirip, hıristiyânlıktan islâma terakkî etmesi için ihtâr mâhiyetinde Hıristiyânlık simgelerini gösterirler. 

Orjinalinde uzun olan elbisenin rü’yâda etek boyutlarına kısalmasına gelirsek. Yahûdiliğe temâyül (Hatırlayalım: Dînde kaşarlaşma, Dînin kuldan yararlanması esâs iken, kulun dînden nemâlanması… Özü ve aslı yitirip, fasla ve taklîde yönelme) yorumuna bir ilâve olarak, yahûdî egemenlerin iktidârında onların rızâsına itâat ve edilgenliğe (Edilgenlik: Kadınlık, mağlûbâne teslîmiyyet) bir işâret olsa gerektir.

Kristâl gibi cam eşyânın çokluğu ve ışıl ışıl parlaması. Ma’lum şahsın halk içindeki itibârının çokluğuna veyâ maddî zenginliğine veyâ kalbinde maddî zenginliğe temâyü olduğuna bir işâret olabilir. Nitekim ev kalbe işâret olabilir.

Keşf-i mücerred kapsamındaki rü’yâlarda görülen en küçük unsurun bile bir anlamı olsa da zannediyorum bu kadar ta’bîr kâfidir.

Şu samimî duygumu ifâde edeyim. Gördüğüm bu rü’yânın ta’bîri basit ve çok korkunç anlamlarla yüklü olsa da gerçekten bahse konu şahısın böyle bir ahvâle sâhip olacağına inananasım gelmedi. Bu yazıyı kaleme alırken çok tereddüd ettim. İftirâdan korktum. İsim zikretmemek yoluyla bir çıkış buldum. Ben de sonucu merakla bekliyorum.

*Mübeşşirât: Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki;
“Rü’yâ nübüvvetin kırkaltı cüz’ünden birisidir.”
Buhârî: Ta’bîr; 2,4,10,26 – Müslim: Rü’yâ; 5,7,8, 9
Ebû Dâvud: Edeb 88 – Tırmızi: Rü!yâ; 1,2,6,10
İbn Mâce: Rü’yâ 1,3 – Ahmed bin Hanbel: II; 18,50,219
IV; 10,11,12,13 V; 316, 319

Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki;
“Peygamberlik kesildi, mübeşşirât kaldı”
Buhârî: Ta’bîr 5 – Müslim: Salât 207, 208 -İbn Mâce: Rü’yâ
Muvattâ: Rü’yâ 3 – Dârımî: Salât, 77; Rü’yâ; 3 – A.b.H: I; 219
III; 267 V; 454 VI 129, 381.

Not: Vahiy 23 senede tamamlanmıştır. vahyin ilk 6 ayı rü’yâ yolu ile olmuştur. Bu da 46’da 1 olur.

Ali Aytaç Şenol

– Haber Lotus –

HLotus

5 thoughts on “Şöhretler Yazı Disisi – 1

 1. Rüyanız gerçekten de çok ilginç.

  Rüyada gördüğünüz şahıs ile ilgili bir “tesmiye” yapabilirim; fakat siz yazmadığınıza göre ben de yazmıyorum.

  Rüyaların delil sayılmaması konusunda bazı mutasavvıfların müridlerini sakındırması bu kapının kötüye kullanılması tehlikesindendir. Yalancıların kötüye kullanımını engellemek için kapıyı kilitlemişlerdir. Oysa tasavvuf tarihinde çok ilginç ve hatta bugüne dahi ışık tutan rüyalar kayda girmiştir. Prof. Dr. Cemal Kafadar’ın son eserinde yer alan Asiye Hanım adlı 16. yüzyıl halveti müridesinin mürşidine yazdığı mektuplar gibi.

  Rüya konusunda bazı rüyaların tevili (yorumlanması) gerekir; bazıları ise olduğu gibi çıkar. (Yanılmıyorsam psikolojide bunlara lucide (=berrak) rüyalar deniliyor.) Nübüvvetin (=peygamberliğin) 46’da birisi olan rüyalar bu türdendir. Sizin rüyanız da onlardan herhalde. Rüyanız ile amel edebilirsiniz.

 2. ALİ AYTAÇ Şenol kardeş, yazın harika, analizlerin mükemmel. Bence rüyan sahih rüya. Bahsettiğin naylon adam ledünni ilimden biraz nasibi olan biri. Hep nefsi davranarak bir makam mevki peşinde. Ben de bunun islama hizmet ettiğini düşünmüştüm ancak, süfyani nin suriye lideri Hafız Esad olduğunu söyeleyene kadar. Said Nursi Hazretlerini referans gösteriyor hep, ama SÜFYAN’ nin kim olduğu o mübareğin sözlerinden açıkca anlaşılmasına rağmen, sırf birilerine yaranmak için Atatürk için dindar diye filimler yapması olacak şey değil. Nitekim atatürkün kendisini agnostik olarak kabul ettiği meydanda iken. Sözün özü analizin tamda benim düşüncelerimi yansıttığını söyleyebilirim. Elinize sağlık.

 3. bu rüyayı bir büyük arif ve alime götürdük.olduğu gibi sadece yarumları çıkarıp anlattık.ve şöyle tabir ettiler: bu rüyanın sahihliği şüpheldir hatta sağlam bir rüya değildir. çünkü bu rüyadada güneşin doğuş vaktine işaret ediliyor, sabah güneşinin ilk ışıkları doğarken diye bahsediyor bu vakitlerde kerahat vakitlerinde görülen rüyalar sahih değildir.
  sahih olmamasına bir delilde,cam eşyaların çokluğudur. 2 şeye delalet edebilir ya rüyanın geçiciliğine sahih olmayışına ve ya rüyada ki sıkıntının geçiciliğine…
  hatta bana istersen tabir kitabında cam eşyanın ne olduğuna bak dedi.
  ayrıyyeten bu rüyada görülen bir alimse dedi rüyayı zayıflatır çünkü bir alim bu kadar ağır bir surette genelde görülmez.
  bu rüya ya görene delalet eder,ya görenin içinde ki görülene karşı bir antisempatikliğinin yansımasıdır.
  ve ya gören şahsın görülene karşı içinde ki şüphelere şeytanın fitnesidir…

  çünkü şeytanın bu meseleler hakkında ki fitneleri daha çok hoşuna gitmektetir.ayrıca rüyanın anlatımında ki çelişkilerden dolayı bu rüyanın doğruluğundanda şüphedeyiz…sahih olmadığına delaletlerde çoktur dedi….ALLAHu A’LEM

  rüyanın içindeki bazı hususları sorduk,sahih olmadğını söyleyip itabar etmedi. rüyayı yorumlayanın yorumunu aktardık,hayır,onun yorumladığı gibi değil dedi.mesela cam eşya rüyada geçim rahatlığına ve zenginliğe işaret değil;tam tersi geçiciliğe işarettir.dedi….

 4. Gün ışığı bir evin penceresinden sırf kerâhat vakti mi girer…

  Hattâ kerâhat vakti girmez bile.. bizim ev Konya ovasında değil ki, kerâhet vakti gün ışığı eve girsin!… Rü’yânın sabah mı ikindi mi görüldüğü bile makâlede belirtilmemişken,, Rü’yânın bâtıl olduğunu iddîâ edebilmek için hocanız, yorumunu kerâhet vaktine bağlamış. Uyuyan kişinin hissedebileceği şiddette ışığın işrâh namazından sonra ve duhâ namazından önce olacağı ve kerâhet vaktinde olmayacağı açıktır…

  Gecenin ilk üçte birinde görülen rü’yâların yalancı rü’yâlar olduğuna dâir hâdîs-i şeifler işitdim de kerâhat vakitlerinde görülen rü’yâların bâtıllığına dâir bir hadîs hatırlamıyorum…

  Mâdem rü’yâ sahîh değildir,, hocanız neden rü’yâdaki cam eşyâları te’vîl ve ta’bîr etmeye çalışmaktadır…

  Âlim ve hattâ ârif olan hocanızın rü’yâ ta’bîri hakkında sahîh bir bilgisi olmadığı,,sizi rü’yâ tabîri kitabına yönlendirmesinden bellidir… Çünkü bu rü’yâ ve ta’bîri ilmi kitaplardan öğrenilecek ilimlerden değildir… Rü’yâda görülen nesneler, her rü’yâda aynı şeye işâret etmez,, görene zamâna ve bir çok şeye göre rü’yâdaki unsurların işâret ettiği hakikatler değişir… Meselâ rü’yânda anneni görsen o senin annen de olabilir “NEFSİN” de olabilir… Kitaplar ve önceden belirlenmiş kurallar doğru ta’b3irin bilgisini veremezler…

  Ârifül âlim hocamız, Koskoca geniş içerikli bu rü’yâda cam eşyâya takmış, bi cam eşyâ tutturmuş gidiyor,, bir de cam eşyânın ta’bîrinin ne olacağının önceden bilinmesi kolay değildir ki, yukarıda belirttiğimiz gibi,, bir çok şeye işâret olabilir… Ancak bu rü’yâ gerçekleştiği zamân tâmm olarak anlaşılabilir…

  Burdan da anlaşılır ki, ârifler veliyyler ve nebîlerin rü’yâ ilmi tahsîli yine rü’yâlar yolu ile olur… Ya ‘nî onlar bir rü’yâ görürler ve sonra gerçek hayatta bir vakıa gerçekleşir ve o rü’yâdaki unsurlar ile vakıayı eşleştirirler ve zamân içinde bu rü’yâ tâ’bîrini öğrenirler…

  Rü’yâda cam eşyâ varmış mış ta bu rü’yâ’nın sahîh olmadığını gösteriyormuş,, sahîh olmayan rü’yânın içinden rü’yânın sahîh olmadığına dâir ta’bîr ve tevîli gelişmiş bir ârife de ilk defa rastlıyorum..

  ârifü’l-âlim hocamız, Rü’yâda görülen âlim ise rü’yânın sahîhliğini zayıflatır demiş,, toplumda âlim olarak bilinen kişiler kitap yüklü eşşek olabilir,, olabilir değil aslında, çoğu öyladir… Hoca, bu tür âlimleri ârif ve veliyyler kategorisine sokmaya çalışıyor. papağanlık ve nakilcilikle bir sürü ezberci toplumda âlim olarak bilinebilir fakat, ârif ve veliyy olmazlar… Eğer şeytân, rü’yâ da, bir ârif ve veliyy veyâ nebînin kılığına girmeye çalışsa, çehresine bürünmeye çalışsa bunu başaramaz,, bunu başaramayınca sen rü’yânda bile bunu anlar ve bunu farkedersin ve onun şeytân olduğunu anlarsın. Ve şeytânın ifsâdından kurtulur hattâ o rü’yâdan fayda temîn edersin…

  âlimü’l-ârif olan hocanız mes’eleyi sonunda getirdi bizim sapıklığımıza kadar vardırdı bunu da kesin ifâde edemedi ya da diyerek bi ihtimâl kapısı daha açtı,, “ya da ben ****ye anti sempatik baktığımdan” böyle bir maymun görmüşüm…

  Hayır ben ******ye anti sempatik bakmıyordum, ilginç ama şimdi bile bakmıyorum, sempatim de var… Sohbetlerini zevkle ve hattâ bilgilenmek için dinliyorum ve genel olarak islâmı doğru ve düzgün anlattığını görüyorum… Rü’yâyı görmeden önce, hoca hakkında hiç bir olumsuz fikrim yoktu,, dedim ya ben de şaşırdım ve gördüğüme inanamadım… Rü’yâmızı yorumlayan Ârifü’l-âlim hocamız, rü’yânın anlatımındaki çelişkilerimiz ile noktalamış yorumlarını…

  Çelişki varmış,, göstersene,, hani nerde…

  Evvelâ âlim isen,, tenezzül edip okumadığın bir konu hakkında kulak dolgusu bilgilerle hüküm vermen yanlıştır, bu nasıl âlimlik?…

  Sahih olmadığına hükmettiği rü’yâda cam eşyâya taktı cam eşyâyı yorumlamaya devâm ediyor…… cam eşyâ hakkındaki yorumu da şöyle: geçim rahatlığı ve zenginlik değil,, gelip geçiciliğin işâretiymiş…

  Zenginlik ve geçim rahâtlığı gelip geçici değil mi Efendi,, senin dediğini kabûl etdiğimizde bu rü’yânın gelip geçiciliğine mi işâret olur yoksa *****nin hâlinin gelip geçiciliğine mi işâret olur. Rü’yâda görülen ******nin evi ve salonu…

  Rü’yânın gelip geçiciliğini anlatmak için herâlde cam eşyâ ile rü’yâ sâhibine bir mesaj vermek için tek bir rü’yâ meleği zannediyorum kılını kıpırdatmaz, böyle bir abesle iştigâl etmezler…

  Hocanız tenezzül edip ciddî bi şekilde okusa belki daha faydalı netîceler çıkarabilirdi,, çünkü bu ****** olayı bence bu cemâati târihe gömecek…

  Maksûdumuz Hakk’tır,, murâdımız adâlettir,, hiç kimse lâyık olduğu mertebenin yükseğine el atmasın göz dikmesin…

 5. BU CEMAATİN TARİHE GÖMÜLMESİNDE SENİN KARIN NE OLACAK SAHTE MEHDİYİ ORTAYA KOYAN AMA SAHTECİLİKTEN KURTULAMAYAN MÜDDEİ KARDEŞİM…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.