Ana Sayfa > Genel > Yahudi Meselesi ve Yahudi Ergenekon

Yahudi Meselesi ve Yahudi Ergenekon

Yahûdî meselesi o derecede ehemmiyetli bir meseledir ki, bu meselenin özüne vâkıf olmayanlar, Dünyâ ve ülke siyâsetiyle ilgili hiç bir şeyi tâmm olarak anlamış sayılmazlar. Bir meseleyi tâmm olarak anlamayan ise hiç o mesele hakkında bilgisi olmayandan çogunlukla daha zarârda ve daha geridedir. Doğru olduğu hâlde Taaccüp edilecek bir tesbît de şudur kî yahûdî meselesini bilmeyen, aslâ kâmil bir müslümân olamaz… Meseleyi bu derece ehemmiyetli kılan yahûdî’nin şeytân ile olan îliskisidir.

Ancak yazı dizisi hacminde anlatabileceğim bu mesele, tefekkür etmek için okuma çabasi bile göstermeyenlerin işini kolaylaştırmak için soru-cevap yöntemiyle kaleme alınacaktır. Bir müslümân ekmek ve suya ne kadar muhtâc ise bu makalede nakledeceğim ba’zı bilgilere  en az o kadar muhtâçtır.

Yazı Dizisi sonunda meseleye vâkıf olacak okuyucular, vâkıf  olmadan önceki hâllerini düşünerek, “Biz kendimizi, akıllı zannediyorduk meğer ne kadar da eşeksiymişiz” diyecekler.

Yahûdî nin kimliğinin (mahiyetinin) tesbîti işinde, yahûdinin inanç temellerinin bilinmesi gerekir. Eğer bu inanç sistemi gereği gibi takdîr edilemezse, yahûdiye nisbetle zemzem ile yıkanmış gibi olan yahûdî hâricindeki bütün insânlık aldanmaya mahkûmdur.

SORU 1yahûdî târîhi yahûdîlere göre nerde başlar.

Müslümânlar, yahûdîlerin atasının hazret-i İbrâhim’e dayandığını bilir. Hazret-i İsmâil’in neslinden üremis Arap ırkının bir kısmı ile, Hazret-i İshâktan üremis yahûdîler, amca çocuklaridir.

Yahûdîler, soylarının menşei hakkında bu noktaya kadar müslümânlar ile ittifâk etseler de onlar köklerini Hazret-i Havvâ’ya kadar ve daha ötesine dayandırırlar.

2yahûdî neslinin Hazreti Havvâdan daha öteye nisbet edilmesi nasıl olur?

Yahûdîler, nesillerinin menşeini Şeytâna dayandırırlar. Şeytân ile haşâ hazret-i Havvâ’nın birleşiminden ürediklerine inanırlar. Hazret-i Âdem ile hiç bir münâsebetlerinin olmadığına inanırlar. Kendi ırklarının dışındaki diğer insânlara Âdem’in çocugu, âdemogullari anlamında Goim derler. Goyimleri, bir nevî hayvân olarak telâkkî ederler.

3Böyle bir birleşimin olması mümkün müdür?

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Evlilik yolu ile birleşme dahî olsa, gerdek gecesinde, birliktelikten önce şeytândan Allah’a sığınılıp besmele ile birleşmeye başlanılması emrediliyor. Zifâftan (gerdekten) önce 2 rekât namaz kılınmasını tavsîye ediyor.

minlerden biri karısı ile cinsel münasebette bulunmak istediği zaman: “Bismillah, Allahım! Bizi şeytandan, şeytan‘ı da bize vereceğin çocuktan uzaklaştır.” şekilinde dua eder ve sonra onlara bu münasebet sebebiyle bir çocuk takdir olunursa, şeytan o çocuga ebediyen zarar veremez.” (İbni Mace terc. ve şerhi: 5/360.) “Kişi cinsel münasebette bulunduğu zaman ona refakat eden ve sözleri ve işlerini tescil eden Melekler ondan ayrılırlar“. (Fezyü’l-Kadîr, 3/126. (Hn: 2911)) Kişinin kendisine özgü şeytan’ı ise daha çok tesir etme imkanı bulur. Ancak ögretilen şekliyle dua eden kişiye şeytan’ı vesvese veremez.

Görüldüğü gibi şeytânın, tâmm birleşim esnâsında vesvese vermesi vâkidir.Bu esnâdaki her unsûrun, ortamın, vaktin, günlerin çesidinin bile eğer doğacaksa çocugun mizâcına etki ettiğini, evliyâullah tafsîlâtlı olarak îzâh etmişlerdir. Şeytânın Vesvese düzeyindeki etkisinin daha ötesinde birleşmeye bizzat dâhil olması, yahûdîlerin iddiâsını belki doğrular. Doğrusunu ancak Allah bilir. Genç kızların başina gelen Karabasan hikâyeleri tevâtür derecesindedir. Karabasan ile tarif edilen  bir cinn nin rahatsızlık vermesidir. Şeytân da aslında bir cinn dir. Lâkin Karabasan olarak tarif edilen ve rahatsızlık veren her cinn şeytân olmayabilir. Hattâ mü’min cinnlerden olup rahatsızlık vermeyebilir. Bir insânın bir cinn ile evlenmesinin câiz ve vakî olduğu da söylenmiştir.

Yahûdîlerin, Havvâ ile şeytânın birleşmesinden ürediklerini iddia etmelerinin gerçeklik durumunu Allah bilir. Yaptığım açıklamalar, iddianın boş bir iddiâ olmadığını göstermektedir.

4Şeytânın soyundan gelmeyi iddiâ etmek saçma değil mi? Şeytânın soyundan gelmeyi kimse istemez ki. Şeytânın kötü bir varlık olduğunu herkes bilir.

Yahûdîler şeytânı,, hıristiyânların ve müslümânkların hattâ tüm insânlığın değerlendirdiği normal perspektiften değerlendirmezler. Hıristiyânlar ve müslümânlar, şeytânı, zelîl kılınmış aşağılık kötü, uzak durulması gereken bir varlık olarak telâkkî ederlerken, Yahûdîler şeytânı üstün bir varlık olarak değerlendirirler. Aynen, Âdem’e secde ile emredilen şeytânın  secde etmekten çekinmesinde  gösterdiği gerekçelerde, kendisini üstün görmesi gibi… Şeytân, Ateşten yaratıldığını, ateşin topraktan üstün olduğunu, daha evvel yaratıldığını ve ibâdetlerine güvenerek üstün olduğunu iddiâ etmişti. Şeytânın kendisini üstün görmesi gibi, şeytânın neslinden geldiklerini iddia eden yahûdîler aynen şeytân gibi kendilerini Âdem’in çocuklarindan yaratılış farkı sebebiyle ırk olarak  üstün görürler.

5Bu üstünlük, kendi ırklarına ve nesillerine mi mahsûstur.

Evet. Yahûdîlik bir ırk dînidir. Irkları ile dînleri özdeslesmistir. Kendi ırklarının dışındaki insânlar şeytân neslinden olmadıkları için kendilerinden  kabûl etmezler. Yahûdî şerîâti kendi ırklarına tahsîs ettikleri bir şerîattir. Kendi ırklarının hâricinde, Goim olarak adlandırdıkları Âdem oğullarına uyguladıkları hukuk ile kendi ırklarına uyguladıkları hukuk ayrıdır.

6Bence nesillerinin şeytâna kadar uzanması mümkün gözükmüyor. Böyle bir şeye inansalar bile bence bu safsatadır.

Teoride iddiâları doğru olmasa bile pratikte iddiâları doğrudur. Ya’nî şeytân soyundan geldikleri doğru olmasa bile Şeytânlaşma süreci yaşadıkları, Şeytâniyyette tahakkuk ettikleri muhakkaktır. Daha işin başinda hz. Mûsâ’ya muhalefetleri, sonraları peygamberleri ve nihâyetinde rûhullahı öldürmeye teşebbüs etmeleri, şeytâniyyette ne derece kemâle erdiklerinin açık göstergeleridir.

7Yahûdîlerde diğer milletlerden farklı olarak, soyun, ebeveynlerden sâdece anneye tahsîs edilmesinin sebebi de bu şeytân inancına mı dayanıyor?

Elbette… Yahûdîler ilk ata ve baba olarak şeytânı kabûl ediyorlar. Fakat şeytân soyut bir varlıktır, temessül etmeden görülmez. Maddî olarak görülen  hz. Havvâ’dır. Âdem’i devreden çikarttiklarindan. Görünen maddî varlık olarak sâdece kadın kalır… Bu yüzden Nesilde kadını esâs alırlar.

8Şimdi Ben Tevrat‘ı incelesem Hz. Mûsâyı çok sevsem ve mûsevî olsam, onlardan olmaz mıyım? Aralarına giremez mıyım?

Âdem oğlu olduğun için Şeytân soylu olmadığın için, mûsevî olman , yahûdîler nezdinde, müsbet yönde hiç bir kabûl görmez. Hattâ haddî aşma muamelesi görürsün. Bir Goim in  Allah’ın varlığını kabûl etmesi yeterlidir fazlasını taleb etmesi haddi aşmaktır onlara göre…

9Şeytân soylu olma meselesi heralde bütün yahûdîlerin kabûl ettikleri bir inanç değildir?

Köken olarak yahûdî ırkından olup da yahûdî şerîatçılarının bu görüşlerine katılmayan ve kabûl etmeyen yahûdî şerîatı karşitları ve başka ideolojilere inanmış elbette birçok yahûdî vardır. Lâkin, mutekid ve dîndâr yahûdîlerin inancı bizim anlattığımız şekildedir. Her toplumda ve her meslek gurubunda avam havasa, bilgisizler ilim adamlarına tâbi olduğu için, bu noktada tâbi olanların neyi ne derecede bildiği ve ne derecede tasdîk ettikleri pek önemli değildir. Yahûdî ve Sionist ilim  adamları ve önderleri bu inancın güdümündedir. Yahûdîleri idâre eden yönetici rûh, yahûdî olupta bu şeytânî inancı kabûl etmeyen hiç bir yahûdîyi afaroz etmez. Çünkü genetik olarak her yahûdî onlara göre goimlerden farklı makbûl bir mayaya mensûptur.

10Bu inanç niçin bilinmiyor?

İnsânlık düşmânı bir inanç sistemini ve bu sistemin temel bilgilerini yahûdîlerin goimlerle paylaşmasını beklemek makul olmaz. Yahûdîlikte tebliğ yoktur, yahûdîlik, menşei şeytâna kadar uzanan bir ırk dînidir. Yahûdîlik şeytân soyundan gelmiş sâdece yahûdîlere mahsûs bir dîndir. Bir müslümân, ister mü’min olsun ister kâfir olsun, insânlık adına ve birey olarak insânın hayrına gördüğü her iyiliğe ve güzelliğe diğer insânların da ulaşmasını ister. Meselâ her insânın îmân edip sâlih amel işleyip cehennemden canını kurtarmasını ister. Halbuki yahûdîlik, insân ve insânlık için kat’î sûrette hayırlı olarak bildiği bir gerçeği aslâ kendinden olmayana açıklamaz ve uygulamaya sokmaz. Bilakis insânlık düşmânıdır. İnançlarındaki müsbet bilgileri başkalarından gizler saklı tutarlar. İbâdethânelerinin  çok korunaklı ve gizli olması da bu tesbîte delîldir. Polis dahî ibâdethânelerine giremez.

11Kendi ırkları için bir hukuk, yahûdî olmayanlar için ayrı bir hukuktan bahsediyorsunuz. Bununla ne demek istediniz?

Recep Tayyip Erdoğan, Davos’taki Târihi çikisinda, Tevrâtı referans göstererek, “öldürmeyeceksin” emrini hatırlattı… Belki şu gerçeği biliyor belki de bilmiyordu. Yahûdîlerde câri olan gerçek,, Öldürmeyeceksin, Zinâ yapmayacaksın, hırsızlık yapmayacaksın gibi emirlerin kendi ırkları için geçerli sayılmasıdır. Bir yahûdî yahûdî olmayan bir insânı öldürse, ırzına geçse, malını çalsa. Yahûdî şerîatına göre kendisine hiç bir cezâ terettüp etmez. Ancak bir yahûdînin  yahûdîye karşi işlediği bu gibi suçlar cezâ kapsamındadır. Hattâ yahûdî olmayanların öldürülmesi, tevrât kaynaklı bir emir olduğundan çogunlukla ibâdet kapsamına girer. Kendi ırklarının dışındaki bütün insânların başta altın ve mallarının gayri meşrû veyâ meşrû bütün yollarla gaspedilmesi bütünüyle bir ibâdet olarak telâkkî edilir. Çünkü bütün altın ve malların hukuken kendilerine âid olduğunu düşünürler. Gûyâ Allah Bütün bunları ezelî olarak yahûdîler için yaratmıştır… Yahûdîler, yahûdî olmayanların bütün maddî varlıklarının hukuken kendilerine âid olduğuna inanırlar. Her türlü düzenbâzlıkla başkalarının varlığını gasbederken  malı gerçek sâhibine iade etmenin huzûru içinde bu hırsızlığı yaparlar.

Yahûdîler dışındaki bütün insânları, Allah’ın, yahûdîlere hizmet etmesi için yarattığına inanırlar. Kendilerine Efendilik ve yöneticilik rolü biçmişlerdir. yahûdîlere göre yahûdî olmayanlar hayvân mesâbesindedirler. Bir böceği veyâ bir koyunu öldürmenin bir cezâsı olmadığı gibi. Bir Goimi öldürmenin ve ırzına geçmenin, tahrîf edilmiş yahûdî şerîatında bir cezâsı yoktur. Nasıl ki Allah (c.c.) İslâm şerîatında büyük ve küçükbaş hayvânları emrimize verip istifâdemize sunduğu gibi, yahûdîler de diğer bütün insânların yahûdîlerin hizmetine sunulduğuna, goimlerin bunun için yaratıldıklarına inanırlar.

12Arkadaşim öyle bir anlattın ki, Eğer bu anlattıkların doğru ise bunlar her kötülüğü yapabilecek potansiyelde mahlûklar olarak gözüküyor. Buna inanmak çok zor.

Evet, Günümüzdekiler yapmaya hazırlandıkları kötülüklerle potansiyeldirler. Geçmiştekiler ise  nice Katliam ve kötülükleri icrâ etmişlerdir.

Birbiriyle bağlantısı olmayan sayısız ve farklı toplum tarafından defâlarca sürgün ve katliama maruz kalmaları, elbette katliam ve sürgün yapan toplumların kötülükte ittifâk ettiklerini değil,, bilakis yahûdî toplumunda farklı bir özellik (şeytânlık) olduğunun göstergesidir. Toplumlar yahûdî tehlikesini çok geç farkederler,  yavaş yavaş kazanda ısıtılan ve sonunda sıçramaya mecâli kalmayan kurbağa misâlinde olduğu gibi yahûdîyi teşhîs ve tesbît etse bile artık çok geçtir.  Toplum, reflekslerini kaybetme noktasına gelmeden yahûdîyi deşifre ederse, târihte sürekli tekerrür eden akıbet tekrâr gerçekleşir.

Sürekli deşifreden bahsediyoruz. Bu deşifrede birinci husûs, yahûdîyi gerçek mâhiyetiyle ya’nî inanç esâslarıyla çözüp bilmektir. İkinci husûs ise şahıs olarak kimlerin yahûdî olup olmadığını bilmektir. Çünkü çogu yahûdî,, bulundukları ülkenin ırk ve dînini bir elbise gibi üzerinde taşimaktadır.

İsrâil devleti kurulurken  bir yahûdî (ırk) devletinin kurulmasına çogu yahûdî karşi çikmistir. Böyle bir devletin kurulmasına karşi çikan yahûdîler,, gizli yaşayan bir organizmanın mutlak deşifresi anlamına geldiğini ve sonuçta hedef olmaktan kurtulamayacaklarını biliyorlardı…

Ali Aytaç Şenol (aliaytac_senol@hotmail.com)

– Haber Lotus –

HLotus

9 thoughts on “Yahudi Meselesi ve Yahudi Ergenekon

 1. Yazınızdan dolayı tebriklerimi ve saygılarımı iletiyorum, zira bugüne kadar Yüce Kur an daki yasak Ağaça ve Cennetten kovulmanın Seytan ile Havva nın Cennetteki cinsel birlikteliği olduğu maalesef anlaşılamamıştır. Bu birliktelikten Kabil dünyaya gelmiştir ve bugünkü İsrailoğullarının atasıdır ve Kuran a göre de yeryüzündeki Şeytanın neslidir, sonradan Ademe ile Havva nın izdivacından da Habil doğmuştur, Habil de Ademoğlullarının atasıdır. Bugün yeryüzündeki mücadele bu iki neslin mücadelesidir, bir farkla ki; Şeytan düşmanı olan Ademoğlunu tanıyor fakat Ademinoğlu düşmanı olan Şeytanı tanımıyor hatta kendi nefsi veya görünmez bir varlık zannediyor…saygılarımla Allah a emanet olunuz.

  1. “İsmail Ademoğlu”, yanlış söylüyorsun. Çünkü bugün genetik ilmi var, ve Yahudi olarak bilinen cemaatler Araplarla aynı “y kromozom” geni taşıyorlar. Bu kadim Mezopotamya genidir, Balkanlardan Anadoludan Suriye ve Arap yarımadasından Kafkaslara kadar uzanır. Senin uydurduğun masal ise doğru kabul edilemez. Senin uyduruk yorumuna yer veren bu site yöneticileride ayrı alem ya. Havva anamıza iftira atan dilin, eğer bu iftiralardan vazgeçmezsen, kökünden kurusun. Aytaç Şenol, sende bilmediğin konuda neden ahkam kesersin ? Y kromozom meselesini araştır. Havva anamıza iftiradan vazgeçin, O ve Adem babamız cennetin ilk sakinleridir, (eğer cennete girebilirseniz) onların yüzüne nasıl bakacaksınız ? ne kötü zanlarınız var, ne kadar kirli bir düşünce geliştirmişsiniz ?

   1. Kardeş y kromozonu mevzu bahis değil adamın anlattığı herşey doğru.Adam yahudi inancını açıklıyor.Aç tevratı sen oku ve yahudi şeriatını araştır.Yahudi inancı tam anlattığı gibidir.Yahudi olmayanları öldürmek sevaptır yahudilere göre.Adam kromozomdan bahsetmiyor.Yahudi inanışını söylüyor…………….

 2. @ismail ademoğlu ;

  nasıl bir ağır vebalin altına girdiğinden sanırım farksızsın..! Havva annemizin şeytanla münasebeti olduğunu iddia etmen senin ne kadar inançsız bir zavallı olduğunu göstermektedir.Kur’an-ı Kerim’de apaçık yasak meyvenin yenilmesinden ötürü bir cezalandırılmadan bahsedilmektedir.Kaldı ki insan nesli HZ.NUH’un 3 oğlu olan Ham,Sam ve Yasef’ten devam etmektedir.Yahudilerin hangisinin soyundan geldiğini araştırmakta sana kalmış,biraz oku öğren.Allah,sana hidayet nasip etsin

 3. ali aytaç şenol senin Allah(c.c) müstehakını versin senin o zehir saçan ellerin dilin kurusun inşallah.Sanamı kaldı yahudilerin dinini ırkını soyunu sopunu arastırmak zaten onuda becerememişsin yalan dolan işkembeden sallamışsın dürzü. sen önce kamil insan ol bırak milleti. aynaya bak ne dedigimi anlarsın..

  ( Editöryal not: Bu yorum yayın kurallarımıza aykırıdır. Fakat makale yazarı sansüre karşı olduğunu beyan ederek, yorumcuya gereken cevabı vereceğini, yorumun kaldırılmamasını istemiştir. Site yönetimi olarak yorumcunun üslubunu kınıyoruz. )

 4. Küfür vâr hâkâret vâr,, fikir yok… Ayna var, sırr vâr,, ben göremedim bir de dürzü vârmış… Not: Sırr, yansıtıcıdır…

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.