Şehadet 7

sehadet7

Ey Masonlar!!! Ustalık eğitiminde muhtelif derecelere sahipsiniz!!! Benimse bu konudaki ümmiliğimde hemfikiriz!!! Şimdi söyleyeceklerime lütfen dikkat edin ve gözlerinizi açın!!!

 

Sonuçta bu eğitiminiz sizlere bir göz kazandıracak; böylelikle de Evren’deki herşeyi bilgelikle göreceksiniz!!!

 

Masonlukta iki gelenek vardır; İskoç Riti’nin mensup bulunduğu kadim Mu tradisyonu olan Sünnetli Masonluk ile daha yeni olan Atlantis tradisyonunun varisi Fransız Riti Sünnetsiz / Özgür / Free Masonluk!!!

 

İskoç Riti saat yönünün tersine dönen (sol açık) bir rüzgar gülüne yani Gamalı Haç tabir edilen Swastika sembolüne sahipken Fransız Riti ise saat yönündeki (sağ açık) bir Swastika ile sembolize edilir!!!

 

Her Mason eğitimi müddetince Evren modeli olarak bir Piramid inşa eder!!! Ama iki farklı Rit birbirine zıttırlar!!!

 

Piramid üç köşeli üç boyutlu hacimdir!!! 3 x 3 x 3 = 27 Bu göz düşmekte olan materyalist katılaşmayı sembolize eder ve Şabbat boyutundan yoksundur!!!

 

Şabbat Tavaf’ın ilk altı ritine eşdeğer 7. ritidir!!! Tavaf Kareküp olan Kutsal Kâbe etrafındaki 7 kez döngüdür!!! Kareküp ise 4 x 4 x 4 = 64 ile sembolize edilir!!!

 

Davud as Yıldızı (İsrail Bayrağı) birbirine ters iki üçgenin zıtlığındaki birlik sembolü olup auto-reverse 7. rit Şabbat’ı da mündemiçtir (içkindir/ihtiva eder)!!! Evrim & Devrim = Çevrim

 

Firavun Piramid ekolünden mezun olmuş bir göz sahibi Üstad Mason’du!!!

 

Musa as da İbrahim’in as Kareküp etrafındaki Tevhid Okulu’ndan mezun olup 7. rit Şabbat ile iki göze sahip olmuştu!!!

 

Bütün Peygamberler asc İbrahim’in as Tevhid Okulu’ndan mezun olup bu hikmetle hayat ve selamet buldular!!! Örneğin; Güney & Kuzey yönü hicret istikametleri oldu!!!

 

Kutsal Kâbe Tavaf & Sa’y içerir; gündüz & gece, olgular & ayna imajları!!! İki göz birbirini düzeltip dengeler, Piramid’in şaşı patron gözü gibi değil!!!

 

İbrahim’in as Tevhid Okulu Allah’ın cc Eş-Şehid İsmi üzerine kuruludur!!! Onun için Mezunları ölmeden önce ölüp Dirilmişler’dir; Kurukafa & Kemikler gibi ölüler değildirler!!!

 

Azize Meryem as İbrahim’in as Tevhid Okulu’nun en başarılı talebesiydi; bu sebeple Allah cc Meryem’i as Mesih İsa as & Ruhulkudüs as ile ödüllendirerek Azize kıldı!!!

 

‘Philosophia Perennis Et Universalis’ Evrensel Ezeli Hikmet ekolü mütefekkirleri; Rene Guenon, F. Schuon, Titus Burckhardt, Lord Northbourne, A. Schimmel, A. Coomaraswamy, S. H. Nasr vd.

 

Philosophia Perennis / Ezeli Hikmet ekolü tüm tradisyonları / gelenekleri mukayeseli olarak anlamada çok elverişlidir!!!

 

Eğer bu ekolün yazarıysanız Biblioteque Nationale ya da Congress gibi Dünya Ülkeleri Milli Kütütphaneleri’nde ‘Alfa ve Omega’ ile ‘Aziz Kâbe ve Azize Meryem’ ve ‘O Ben’İm’ gibi elyazmalarımdan da yararlanabilirsiniz.

 

Tradisyonlarda Hermes Trismegistus (Hermes Toth), Kitab-ı Mukaddes’in Genesis / Bereshit / Tekvin Kitabı’nda Enoch / Hanok, Kuran-ı Kerim’de ise İdris as olarak zikredilen Peygamber’den bahsedeceğim!!!

 

Şit as ile İdris as Peygamberler vücutça yapılı kimseler!!! Şit as Musul bölgesinden ve siyahi / esmer tenli olduğu halde İdris as açık tenli olup Sahravi’dir!!!

 

Nuh as ise Şit as & İdris as gibi uzunca boylu fakat Adem as gibi zayıf yapılıdır!!! Nuh as beyaz tenli, uzunca beyaz sakallıdır!!!

 

Nuh as yüksek ahlaklı, saygılı ve güleryüzlü biridir!!! Nuh as Kutsal Kâbe’ye sık gelir-gider!!!

 

Hızır as kimdir?!!! O kahve tenli, orta boylu ve orta yapıda, sakin ve yardımsever, basit / gösteriş-siz / sade sarıklı, aslen Mardin’li bir Süryani olup tarihte Gılgamış adıyla maruftur!!! Kuran-ı Kerim’in Kehf Süresi’nde kıssa edilen öldürdüğü çocuğun adı ‘Sair’ olup 11 yaşlarında ve beyaz tenlidir. ‘Sair’ daima gülümseyen yüzüyle Hızır’ın as yanından ayrılmayan Diri’lerdendir!!!

 

Zülkarneyn kimdir?!!! O Eş-Şehid ve Aziz’lerdendir!!! Şehadeti ardından bedenen diriltilmiş ve Aziz Mehdi as olarak bugün hayattadır!!!

 

devamı haftaya …

Dr. Ömer Nasuhi Bildik

12 Temmuz 2015

– Haber Lotus –

HLotus

7 thoughts on “Şehadet 7

 1. Lokman as (Lu-kaman; Lukman) Çin Elçisi “Lao Tse Tzu” olup Zülkifl as ise Hind Elçisi “Buda” diye bilinen tarihi şahsiyetlerdir. Zülkarneyn as ise anlaşılması en zor olanıdır!.. Çünkü ne Türklerin “Oğuz” Kağan’ı ne de Makedonların “Büyük İskender” adlı kahramanıdır. Sümerler’in efsane kralı “Gılgamış” (Hızır as olarak bilinir) da değildir. Sırri bilgileri ifşa etmeden konunun Yahudi tarihiyle ilgisi bulunduğu notunu düşüyorum!!! Kulağı olan işitisin!… İki kulağı olan iki kez işitsin, gözleri olan görsün ama ne hipermetrop ne de miyop; astigmat da değil, Hanif Müslüman olarak görsün!!!

 2. Zülkarneyn as hakkında araştırmacılar için biraz daha ipucu vermem gerekirse “İlya Peygamber; Eliyahu Annavi” hakkında yoğunlaşmaları yönünde olacaktır. Ve yol gösterici bir tefekkür alanı da “Nun süresi” yani “Nun harfinin sırrı ile Kalem” hakkında düşünmeleridir. Yahudiler içinden “Yazıcılar” hakkında da bilgilenmeleri yararlı olur. Kehf süresinin tefsirini yapmayı zaid görürüm, zira kavramların karşılığı doğru anlaşıldığında herşeyin vazıh (apaçık) olduğunu görebileceklerdir.

 3. Mehdi as konusunda Kabe’de Hz. Yusuf as Dostuma sordum; “Bel Ente tü’min El-Mehdi?” (El-Mehdi’ ye inanıyor musun?) soruma cevabı; “Ena Aamin!!!” şeklindeki ifadeyle iman ettiğini belirtmişti. Kuşkusuz El-Mehdi Allah’adır cc.
  Bahsimize konu Mehdi as Kıyamet alametleri den olan Zat’tır. Şia’nın 12.İmam, Budistler’in 12.Kalki Avatar, Zerdüştler’in Saosyant Yahudiler’in Eliyahu Annavi adıyla bekl Kızılderileler’in Quetzalcoatl dedikleri Mesih İsa az öncüsü olan Zat’tır.
  İslam toplumları söylen esinde Mehdi as zamanında yeniden kılıçlar dönüleceği, savaşların eskisi gibi kılıçlarla yapılacağı inanışı yaygındır. İncil-i Şerif’te ise Hz. İsa as kendisinin yeniden geldiğinde kılıçları bağcı bıçağına (Suudi Arabistan bayrağındaki gibi bağ makasına; Cross Saltir de İstanbul Ortodoksları Koruyucu Azizi Dostlarım Havarilerden Zebedi’nin oğulları Mustafa/Sefas/Petrus’un kardeşi Havari Ali/Andreas’ın Şehadetini çağrıştırdı) dönüştüreceklerini vaazeder.
  Okçuluk Vakfı gibi aktivitelere bu niyetlerle katılanlar olabilir. Şu vaziyet tefekkür edilmelidir ki konvansiyonel bir Dünya Savaşı sonuçları itibarıyla 2.Dünya Savaşı’ndan daha ağır olsa da yeni Nükleer bir Yıldızlar Savaşı’ na değin Yeryüzü küle dönüp teknolojik çağ son bulmaz; velev ki vaki olsa bile artık insanlar ellerine kılıç alıp bir başka insanı öldürecek mecal, özgüven ve cesaretten yüz çevirir!!! Bu esatirin gerçekliği us dışı görünmektedir! Ve dahi zamanımızda bile savaşlar artık ok yerine kalem bile aşılıp Nun hokkasındaki noktalardan sekiz noktalı bute sistemi ürünü joystick’lerle yapılmaktadır. Eğer altı noktaya iki nokta daha ilave edebilirseniz çağ atlayacağınızı müjdelemek isterim!!!

  1. Tashih : KALKİ AVATAR Hinduizm inanışları içindedir. Müstakbel ve Son Avatar olan Kalki Avatar dolunay gecesi bir perşembe günü ve takvim yapraklarının 12. günü gösterdiğinde doğacaktır.

 4. Zülkarneyn as hakkındaki meal ve tefsirlere göz gezdiriyorum da Kuran-ı Kerim’in hiç anlaşılamamış olduğunu görüyorum. Oysa Kuran-ı Kerim apaçık bir beyandır; Onu anlayamayanlar ancak müşriklerdir!!!
  Eğer Kuran-ı Kerim’deki kabramların anlamlarını doğru olarak biliyorsanız su gibi anlarsınız!!!
  Zülkarneyn as “Eliyahu Annavi”dir ve henüz “Sed” inşa edilmemiştir. Fakat inşası da seddin ömrü de pek ırak görünmemektedir!!! Kuran-ı Kerim bizim için henüz istikbal olan Kıyamet sahnelerini de mazi sigasıyla dile getirir! Nitekim hangi taraflar olduğunu yakinen bildiğimiz Gog ile Magog da Zülkarneyn as gibi Kıyamet alametlerindendir.
  Zülkarneyn as tarafından ifa edilecek bir misyonu deşifre etmek istemem; anlamak için “hikmet” verilmiş olması gerekir. Fakat Kuran-ı Kerim’i bir bedevi gibi yalın anlamalısınız!!!
  Zülkarneyn as’ın yahudi bilginler tarafından tanınıp anlaşabilmesini dilerim; zira “Eliyahu Annavi” yi öz babaları/oğulları gibi tanıyabilmeleri gerekir; her ne kadar Güneş ışığının batmakta olduğu “hipermetrop” gözlüklere sahip olsalar da!!!
  Şuraya kadar Zülkarneyn as kıssasını neredeyse aydınlatayazacaktım!!!

 5. Seyr-i Süluk öncesi Keşf, sonrası Uruc ve Fetih ile ikmal olur. Uruca “çıkıcı tahakkuk”, Fetih içinse “inici tahakkuk” tabirleri de yer alır. Ayrıca Uruc için “Fark-ı Evvel”, Fetih içinse “Fark-ı Sani” de denilmektedir.
  İmdi Keşf safhasını “Kef harfi”, Uruc safhasını “Elif”, Fetih safhasını da “Nun” harfi temsil eder. Bu arapça yazılışıyla “Kane” (Kün feyekün! tecelli süreci olan Kane/Oldu!) demektir.
  Kalem süresindeki “Nun vel-Kalem” ayetindeki mana “Nun -vav- Elif” demektir. Göklerin Melekutu’ndaki Kral Mesih İsa as (Kelamullah) ile Ruhulkudüs Hz. (as) Nun ve Kalem’dir! Vav harfi konteks, bağlam, süreç ve pontifeksi yani Seyr-i Süluk “batıniliğini” simgeler. Vav harfinin zahiri dahi Kef harf ilmidir; yani Keşf!…
  Göksel perspektiften bakıldığında “Kane” “Neva” olarak okunur. Bunun manası ise “Aheng/Usul/Tertip” anlamı taşır. Tevili şudur ki; Allah’ın cc bahşettiği usule istinaden “Nun” hokkası “Elif” kalemiyle tecelli eder ki ancak Allah cc Ol der, o da Olur!!!…
  Fakir Ubeydullah (Allah’ın cc kulcuğu bu fakir) “Alfa ve Omega” eseriyle yaşadığı Keşf tecrübesini not etmiştir. “O Ben’İm!” eseriyle Fark-ı Evvel (Ruhulkudüs Hz. Ahmed as ile), “Aziz Kabe ve Azize Meryem” adlı en son el yazma eseriyle de Fark-ı Sani (Kral Mesih İsa as ile) notlarını neşretmiştir.
  Kuran-ı Kerim’de Yunus Peygamber as (Jonah) için “Zen-Nun” tesmiye olunur; “Nun Sahibi”!!!. Ninovah kentinin Kralı olacak olan Zennun demektir batıni manası.

 6. MEHDİ as. hakkında derlenmiş Hadis rivayetlerinden Allame Celaleddin ES-SUYUTİ’nin ra. mecmuasını okuduğumda bir rivayet belleğime takıldı. Rivayete göre “Mehdi’nin dilinde sıklet vardır ve O sağ eliyle sol dizi üzerine vurur!”. Böyle bir rivayet dilinde sıklet olanların içgüdüsel olarak sıklıkla başvurdukkarı bir yöntem midir; doğrusu ben okumadım, işitmedim de. Haddizatında yeterince gözlem yapılabilir popülasyon örneğiyle karşılaşabilmek de düşük olasılık! Fakat burada modern Tıp bilimi ile kavranabilmiş bir “Nöro-fizyoloji” bilgisi var!!! Zira mezkur eylem “Beyin iki yarımküresi arasındaki köprü olan Corpus Callosum ve işlev mekanizmalarının keşfedilebilmesi” sonucunda anlaşılabilir. Çünkü bedenin sağ yarısındaki kol ve bacak sinirlerinin kumanda merkezi beyinin sol yarımküresinde bulunurken bedenin sol yarısındaki kol ve bacak sinirlerinşn kumanda merkezi sağ beyin yarımküresinde yer almaktadırlar. Ve bu sinirler Corpus Callosum üzerinden beyinin karşı tarımküresine geçiş yaparlar. Bu bilgiler de yeterli değildir; ayrıca modern Tıp bilimiyle kavranabilmiş olan Beyin sağ ve sol yarıkürelerinin farklı kabiliyetlere komuta etmeleri olgusudur. Sağ tarımküre kadınlarda daha aktif, erkeklerde ise sol taraf; sağ yarımküre daha ziyade konuşma ve hissiyat ile sol yarımküre ise mantık, analiz ve hesap işleriyle meşguliyet merkezleri oldukları saptanmıştır. İşbu nedenle konuşmadaki sıklet için “Beyinin sol yarımküresi sağ kol ile harekete geçirilip sol diz vurularak Beyinin sağ yarımküresindeki konuşma ile ilgili merkez aktive edilip Beyin yarımküreleri arasında soldan tetiklenen snaps sağdaki merkezi ateşlemektedir ve böylece disleksi (konuşmadaki sıklet) akut olarak tedavi edilmiş olmaktadır!!!
  İmdi Hadis rivayeti açısından evvela bilgi hakikidir. Raviler yalancı değillerdir, rivayete sadakat barizdir. Hadis-i Şerif de ancak İlahi İlham bilgisiyle söylenebilir, zira o günkü koşullarda bu realitelerin bilimi yoktur!!!
  Bilge Dede ile sohbetlerimizde derdi ki; “Bizler asla reddetmeyiz, olabilir nazarıyla dinler düşünür ve araştırırız!!!”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.